baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego- stan w dniu 01.01.2021r. Kliknij aby pobrać rapot.Plik PDF

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Zawartość Deklaracji Dostępności

W tej sekcji przedstawione są ogólne informacje dotyczące nazwy podmiotu publicznego, dat publikacji i aktualizacji itp.

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.sp2stargard.pl, oraz https://www.facebook.com/sp2stargard

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-22-09 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Np. https://support.google.com/chrome/answer/157179?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl&oco=0

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z jedną z osób odpowiedzialnych :

 • Bogdan Żych- adres poczty elektronicznej bogdan.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Szczecińska- adres poczty elektronicznej joanna.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także z sekretariatem szkoły – adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu 91 573 4145. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny wówczas zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do organu prowadzącego w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Aspekty techniczne- Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wykroczeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 1. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.
 3. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie https://www.onlineocr.net/
 • W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 1. W serwisie znajdują się dokumenty z treścią, w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane, aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości, jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
 2. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

Dostępność architektoniczna

1. Szkoła posiada 5 budynków połączonych ze sobą.
a) Budynek B – 3 kondygnacje nadziemne i szatnia w piwnicy
b) Budynek A – 3 kondygnacje nadziemne.
c) Łącznik- obiekt parterowy.
d) Budynek administracyjno-żywieniowy – 2 kondygnacje nadziemne i piwnica.
e) Budynek sportowy – budynek jednokondygnacyjny z kondygnacją balkonu wewnętrznego.

2. W obiekcie występuje 8 klatek schodowych wewnętrznych i 1 zewnętrzna.
3. Budynek B posiada windę zewnętrzną, budynek administracyjno-żywieniowy windę wewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.
4. W budynku są 3 toalety dla osób niepełnosprawnych ( 2 w budynku administracyjno-żywieniowym, 1 na łączniku szkoły)
5. Na parkingu wyznaczone jest miejsce postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne
6. Do budynku prowadzą 3 podjazdy dla osób niepełnosprawnych
7. Obiekt monitorowany całodobowo przez monitoring wizyjny
8. Do terenu szkoły należy :boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, fontanna.
9. W budynku jest 9 wyjść ewakuacyjnych:
a) z łącznika:
• wyjście główne z dostępem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych
• wyjście na boisko szkolne z dostępem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych
b) z budynku A:
• wyjście przez łącznik w stronę wieżowca B-1
c) z budynku sportowego:
• wyjście z balkonu schodami zewnętrznymi
• wyjście na boisko szkolne z dostępem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych
• wyjście na siłownię zewnętrzną
d) z budynku B:
• wyjście przez szatnię z dostępem do podjazdu dla osób niepełnosprawnych
e) z budynku administracyjno-żywieniowego:
• wyjście na ulicę Popiełuszki
• wyjście na parking szkolny

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.